Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

 

 

 

 Quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp

 Phát triển nông nghiệp có tưới và phát triển nội đồng

 Các ngành công nghiệp có liên quan đến nông nghiệp

 Hỗ trợ nông dân, mở rộng nông nghiệp, tín dụng nông nghiệp, v.v…

 Cơ sở hạ tầng nông thôn