Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Nippo Koei cung cấp hòan toàn những dịch vụ tư vấn trong nông nghiệp và cộng đồng nông thôn để giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết tới sự nghèo đói và an toàn thực phẩm, những thứ làm ảnh hưởng đến nhiều nước phát triển.

nong nghiep nippo koei viet nam

 

 Quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp

 Phát triển nông nghiệp có tưới và phát triển nội đồng

 Các ngành công nghiệp có liên quan đến nông nghiệp

 Hỗ trợ nông dân, mở rộng nông nghiệp, tín dụng nông nghiệp, v.v…

 Cơ sở hạ tầng nông thôn