Môi Trường

Nippon Koei tập hợp lại những nhóm chuyên gia  kỹ thuật đa ngành để cung cấp sự tư vấn về các vấn đề khác nhau từ đa dạng sinh học, nạn phá rừng, ô nhiễm không khí và dầu đến những vấn đề môi trường ở thành thị.

moi truong nippon koei viet nam

 Quy hoạch và quản lý môi trường

 Đánh giá tác động môi trường

 Quy hoạch và giám sát tái định cư

 Khoa học sinh học

 Kiểm soát ô nhiễm

 Trồng rừng

 Quản lý thượng nguồn