Hạ Tầng, Cấp Thoát, Xử Lý Nước

 

 

 Đập

 Lập quy hoạch phát triển toàn diện và tích hợp các nguồn nước

 Kỹ thuật chỉnh trị sông

 Kiểm soát lũ lụt

 Dẫn nước