Biến Đổi Khí Hậu

Nippon-Koei-Nippon-Koei-Viet-Nam

 

 CDM (Cơ chế phát triển sạch)

 JI (Cùng thực hiện)

 ET (Xử lý khí thải)