Gói thầu TV-10: Tư vấn hoàn thiện hồ sơ mời thầu và hỗ trợ đấu thầu cho Nhà máy xử lý nước thải (2015 - 2016)

'

Gói thầu TV-10: Tư vấn hoàn thiện hồ sơ mời thầu và hỗ trợ đấu thầu cho Nhà máy xử lý nước thải  (2015 - 2016)

 

Gói thầu TV-10: Tư vấn hoàn thiện hồ sơ mời thầu và hỗ trợ đấu thầu cho Nhà máy xử lý nước thải  (2015 - 2016)

- Dịch vụ tư vấn được thực hiện trong Gói thầu TV-10 bao gồm các hạng mục sau:

+ Nghiên cứu báo cáo FS và tất cả tài liệu liên quan hiện có;

+ Tiến hành đánh giá hồ sơ dự Sơ tuyển nhận được;

+ Hoàn thiện hồ sơ mời thầu theo hình thức DBO;

+ Hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác đánh giá thầu, trao thầu và thương thảo hợp đồng cho đến giai đoạn ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.