Dự án khôi phục và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án vốn vay tín dụng ngành lâm nghiệp-FSPL)

 

Dự án khôi phục và quản lý bền vững rừng phòng hộ

 - Dự án nhằm tăng cường chức năng của rừng phòng hộ, hỗ trợ công tác khôi phục và bảo tồn đa dạng sinh học và giảm đói nghèo vùng miền núi miền Trung Việt Nam.

- Dự án trải rộng trên 11 tỉnh mục tiêu ở Bắc trung bộ và Nam trung bộ Việt Nam.

- Tư vấn có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ đầu tư toàn diện về các vấn đề kỹ thuật và quản lý trong suốt thời gian thực hiện dự án.