Bảo toàn năng lượng của Nippon Koei

Nippon koei là chuyên gia bảo tồn năng lượng. Nippon koei đã tiến hành kiểm toán năng lượng hơn 200 tòa nhà và nhà máy và có trung bình 20 - 30% chi phí tiết kiệm tư nhân trong các doanh nghiệp tư nhân. 

Như ở công ty esco service service , Nippon koei quản lý các dự án được thiết kế để cải thiện hiệu quả năng lượng và chi phí bảo dưỡng cho các cơ sở trong giai đoạn 5 đến 20 năm.