Đường sắt của Nippon Koei

Nippon koei cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn Nhật Bản, tư vấn hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao  để thực hiện hiệu quả các dự án phát triển đường sắt. 
Kinh nghiệm của Nippon koei bao gồm quy hoạch , phát triển đường sắt mới , phục hồi và nâng cấp đường sắt hiện có , và cũng là phát triển hệ thống mới của đường sắt. 

Coal thermal power plant and turbine, Botswana Double Stack Container Cars
Hệ thống đường sắt tại Tunisia hệ thống đường sắt tại (Delhi - Mumbai) tại India

Những hệ thống đường sắt như trên bao gồm báo hiệu , viễn thông , cung cấp năng lượng tăng cường , vận hành tàu hỏa , các kho và các xưởng , cũng như điều khiển tương tác với môi trường xung quanh đường sắt. Nippon Koei tư vấn kỹ thuật  và hạ tầng cũng như tạo ra những chuyên gia liên quan đến các thành phần mềm như cài đặt thể chế , cơ cấu lại , cải cách , an toàn và nâng cao hiệu quả của các nhà khai thác đường sắt hiện có. 

Tính bền vững của ngành kinh doanh đường sắt phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý của doanh nghiệp đường sắt , bất kể cơ quan quản lý là một cơ quan công hay doanh nghiệp tư nhân. 

Chuyên môn của nippon koei là phù hợp với việc hỗ trợ phát triển hạ tầng, hồi phục và  cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn hạ tường theo chuẩn nhật bản cho các cải cách đường sắt , cơ cấu lại , tư nhân hoá , và xây dựng năng lực. Liên quan đến vấn đề cơ cấu lại công ty , ghi chép của chúng tôi bao gồm nghiên cứu khả thi cho việc tư nhân hóa toàn bộ đường sắt .